EN CZ

VŘ rekonstrukce ZŠ Smečno

Dobrý den,

 

Dovoluji si Vás požádat o cenovou nabídku do výběrového řízení na akci „Školní pavilon s jídelnou – Smečno“ .

Název projektu: ZŠ SMEČNO

 

Vážení obchodní přátelé,

koncern ELTODO patří k nejvýznamnějším českým technologickým firmám. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi z oboru. V současné době je koncern ELTODO komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

ELTODO se zaměřuje jak na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, doprava a veřejné osvětlení, tak i na obory moderní, jako telekomunikace, řízení inteligentních budov či vlastního konceptu Smart city, které unikátním způsobem spojuje řešení ELTODO.

 

Společnost ELTODO, a.s., by Vás chtěla požádat o předložení cenové nabídky v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dopise a přílohách tohoto dopisu pro člena koncernu, společnost ELTODO, a.s.

1.                   Předmět poptávky

 

Předmětem poptávky je dodání: Klempířské práce , Fasáda, Protipožární ucpávky, Vnější otvory, Vnitřní otvory, Vzduchotechnika

Potřebné dokumenty jsou uvedeny v přílohách.

2.                  Podmínky zakázky

a) nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu výstavby. Její změna bude možná pouze za přesně stanovených podmínek na základě změny rozsahu prací vyžádaných Objednatelem.

b) nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nezbytné pro kompletní provedení a zprovoznění nabízených stavebních objektů (tzn. kompletní realizaci „na klíč“ zejména náklady na přejímky a zkoušky, vertikální a horizontální přesun hmot a dopravu, likvidace odpadů z  vlastní činnosti, stavební přípomoce, geodetické práce, provizorní a dočasná opatření, náklady na BOZ, náklady na media, osvětlení, vlastní zařízení staveniště (vč. jeho zabezpečení a případné ostrahy), lešení, předkládání vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení investorovi atd.)

c) výměry uvedené v přiložené oceňovací tabulce (výkaz výměr) mají pouze informativní charakter. Uchazeč – budoucí dodavatel, je povinen si výměry ověřit a případně je opravit nebo doplnit chybějící položky na základě kontroly předané zadávací dokumentace.

d) nabízené výrobky či služby musí splňovat všechny platné normy (ČSN, EN), které jsou pro poptávanou dodávku závazné.

 

3.                 Dodací doba

Termín zahájení prací: 10/2018                        Termín ukončení prací: 02/2020

 

4.                  Smluvní a platební podmínky

a) zálohy nebudou poskytovány

b) úhrada ceny díla bude formou měsíční fakturace, přičemž 10% z fakturované částky tvoří pozastávku za řádné provedení díla

c) splatnost faktur (daňových dokladů) se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Ideálně 60 denní splatnost.

 

5.                  Záruční doba

Záruční doba je požadována v délce 62 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků investorovi.

 

6.                  Platnost nabídky

Nabídka bude platná do 31.10.2018.

 

7.                  Požadavky na nabídku:

 

Cenová část:

Cena bude uvedena v CZK formou oceňovací tabulky (výkaz výměr) kompletně vyplněné v požadované struktuře a nebude obsahovat DPH.

Obchodní část:   

Celé jméno, sídlo společnosti, DIČ, IČ Dodavatele, případné připomínky k VNP.

Technická část:

Budou popsány detaily nabízeného alternativního technického řešení a budou uvedeny veškeré technické údaje. Požadavky na součinnost Objednatele (koordinace profesí, požadavky na ZS a media apod.).

 

8.                   Ostatní informace        

Objednatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která bude po komplexní stránce nejlépe odpovídat požadavkům Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez vyhlášení výsledku, pokud žádná z předložených nabídek, případně následná jednání, nebudou naplňovat požadavky Objednatele, přičemž nebude sdělovat důvody svého rozhodnutí.

Veškeré náklady vynaložené s vypracováním nabídky a vynaložené s účastí ve výběrovém řízení jdou k tíži zpracovatele nabídky.

Objednatel si vyhrazuje právo požádat o doplňující informace v průběhu výběrového řízení.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit výběrové řízení, neakceptovat nabídku v plném rozsahu, rozdělit zakázku na dílčí plnění, upravit či doplnit návrh smlouvy, otestovat vzorky nabízené techniky.

Veškerá předaná dokumentace a veškeré informace, které budou předány ze strany Objednatele, budou požadovány za důvěrné.

 

Vaší nabídku zašlete v elektronické podobě nejpozději do. 14.08.2018 na e-mailovou adresu: holotinoval@eltodo.cz

Vaši nabídku potřebuji nejpozději 14.8.20018.

Pokud nabídku nebudete zasílat pošlete prosím informativní e-mail.

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 

 

Lenka Holotinová

specialista nákupu  ELTODO, a.s.

phone +420 261 343  708 | mobile +420 606 733 459
holotinoval@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 20.08.2018
Datum plnění 31.10.2018
Datum publikování 09.08.2018


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
holotinoval@eltodo.cz