EN CZ

VŘ Rekonstrukce TR SOKOLNICE

Předmět poptávky  Rekonstrukce trafostanice SOKOLNICE

Oblast : BRNO, Sokolnice

Předmět poptávky

Předmětem poptávky je dodání:  Stavební část

Poptávané celky:

  1. Zemní práce, demolice, komunikace, konečné terénní úprav
  2. Základové patky ( vč. mikropilotáží, sanací patek které zůstávají, kabelové šachty betonované na místě)
  3. Rekonstrukce kanalizace + přeložka vodovodu
  4. Oplocení
  5. Stavební úpravy : Domek prac. a havarijních pomůcek (rekonstrukce stávajícího)

Stavební část : https://uloz.to/!6EKOBgBUyYjR/d1-stavebni-objekty-zip

Podmínky zakázky

a) nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu výstavby. Její změna bude možná pouze za přesně stanovených podmínek na základě změny rozsahu prací vyžádaných Objednatelem.

b) nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nezbytné pro kompletní provedení a zprovoznění nabízených stavebních objektů (tzn. kompletní realizaci „na klíč“ zejména náklady na přejímky a zkoušky, vertikální a horizontální přesun hmot a dopravu, likvidace odpadů z  vlastní činnosti, stavební přípomoce, geodetické práce, provizorní a dočasná opatření, náklady na BOZ, náklady na media, osvětlení, vlastní zařízení staveniště (vč. jeho zabezpečení a případné ostrahy), lešení, předkládání vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení investorovi atd.)

c) výměry uvedené v přiložené oceňovací tabulce (výkaz výměr) mají pouze informativní charakter. Uchazeč – budoucí dodavatel, je povinen si výměry ověřit a případně je opravit nebo doplnit chybějící položky na základě kontroly předané zadávací dokumentace.

d) nabízené výrobky či služby musí splňovat všechny platné normy (ČSN, EN), které jsou pro poptávanou dodávku závazné.

Dodací doba

Termín zahájení prací: 03/2019                            Termín ukončení prací: 10/2023

Smluvní a platební podmínky

a) zálohy nebudou poskytovány

b) úhrada ceny díla bude formou měsíční fakturace, přičemž 10% z fakturované částky tvoří pozastávku za řádné provedení díla

c) splatnost faktur (daňových dokladů) se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami Objednatele, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Záruční doba

Záruční doba je požadována v délce 62 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků investorovi

Platnost nabídky

Nabídka bude platná do 31.10.2018.

Požadavky na nabídku:

Cenová část:

Cena bude uvedena v CZK formou oceňovací tabulky (výkaz výměr) kompletně vyplněné v požadované struktuře a nebude obsahovat DPH.

Obchodní část:   

Celé jméno, sídlo společnosti, DIČ, IČ Dodavatele, případné připomínky k VNP.

Technická část:

Budou popsány detaily nabízeného alternativního technického řešení a budou uvedeny veškeré technické údaje. Požadavky na součinnost Objednatele (koordinace profesí, požadavky na ZS a media apod.).

Ostatní informace        

Objednatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která bude po komplexní stránce nejlépe odpovídat požadavkům Objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez vyhlášení výsledku, pokud žádná z předložených nabídek, případně následná jednání, nebudou naplňovat požadavky Objednatele, přičemž nebude sdělovat důvody svého rozhodnutí.

Veškeré náklady vynaložené s vypracováním nabídky a vynaložené s účastí ve výběrovém řízení jdou k tíži zpracovatele nabídky.

Objednatel si vyhrazuje právo požádat o doplňující informace v průběhu výběrového řízení.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit výběrové řízení, neakceptovat nabídku v plném rozsahu, rozdělit zakázku na dílčí plnění, upravit či doplnit návrh smlouvy, otestovat vzorky nabízené techniky.

Veškerá předaná dokumentace a veškeré informace, které budou předány ze strany Objednatele, budou požadovány za důvěrné.

Vaší nabídku zašlete v elektronické podobě nejpozději do 28.06.2018 na e-mailovou adresu: vorlovas@eltodo.cz.

Přílohy:

  1.        Technická specifikace – ke stažení na odkazech
  2.        VV – soubor exce
  3.        VNP

 

S pozdravem,

 

 

Simona Vorlová
specialista nákupu, ELTODO, a.s.
phone +420 606 729 217

phone +420 261 343 704
vorlovas@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   

 

 Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 04.07.2018
Datum plnění 01.05.2019
Datum publikování 14.05.2018


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
vorlovas@eltodo.cz