EN CZ

VŘ na "Výběr dodavatele na provádění zemních a výkopových prací"

Předmět poptávky:


Najít spolehlivé a na trhu zavedené partnery na provádění zemních a výkopových prací v rámci celé ČR.

Vyjednat nejvýhodnější podmínky pro vzájemnou spolupráci a její následný rozvoj. 

Uzavření rámcové smlouvy. 

 

Zadávací podmínky:


Podkladem pro zpracování nabídky je 
 
- Tento text výběrového řízení pro „Výběr dodavatele na provádění zemních a výkopových prací“,

- Oceňovací tabulka,

- Dopis nabídky a čestná prohlášení,

- Předběžný návrh rámcové smlouvy,

 - VNP, 
 
Vaší cenovou nabídku zpracujte do přiložené oceňovací tabulky ve formátu *.xls (EXCEL). Cena bude zpracována doplněním jednotkových cen v přiloženém souboru, v tomto souboru je zakázáno měnit obsah jednotlivých buněk. V případě zjištění změn bude nabídka uchazeče vyřazena. V případě potřeby zpracujte komentář do sloupce poznámka. Uchazeč není povinen vyplňovat všechny oddíly, ale k přijetí nabídky je třeba vyplnit vždy kompletní oddíl. 
 
1) Podmínky pro realizaci zakázek 
 
a) Nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu platnosti rámcové smlouvy. b) Nabídkové ceny musí, kromě požadavků daných budoucím projektem (zasílaným spolu s výzvou k plnění) obsahovat: - veškeré náklady zhotovitele spojené zejména s předmětem plnění, časem plnění, cenou plnění a platebními podmínkami, které budou upřesňovány v jednotlivých objemově limitovaných objednávkách, - místo plnění stanovuje zadavatel dle krajského uspořádání ČR, - nabízející ve své nabídce označí svojí působnost – tedy, pro které kraje jsou jeho ceny platné,  - pokrytí ve více krajích bude pro uchazeče výhodou c) Místo plnění: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj. d) Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem. Veškeré nutné zkoušky a zhotovení protokolů o jejich úspěšném provedení je dodávkou zhotovitele. 

2) Smluvní a platební podmínky 
 
a) Platby budou probíhat na základě poskytnutého a odebraného plnění a to na základě vystavených a doručených faktur, které budou vystaveny a doručeny jen po protokolárním předání a převzetí plnění dle předmětu příslušné objednávky, ke které se fakturace vztahuje. Přílohou každé faktury musejí být vždy kopie příslušných objednávek, případně i výzev, a kopie podepsaných předávacích protokolů. b) Splatnost faktur (daňových dokladů) je minimálně 30 dní od doručení na adresu pro doručování dle návrhu rámcové smlouvy – její návrh uveden v Příloze č. 3. Nabízející ve své nabídce předloží svoji navrhovanou délku splatnosti faktur. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

3) Záruky 
 
Zadavatel požaduje na realizované práce uchazečem záruční lhůtu v délce 62 měsíců od předání celkového díla. 
 
4) Platnost rámcové smlouvy 
 
Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 
5) Povinný rozsah nabídky 
 
- Identifikační údaje uchazeče - Označení působnosti uchazeče - Výpis z Obchodního rejstříku, případně výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Živnostenské listy u fyzických osob - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek – viz vyplněný a podepsaný formulář „Dopis nabídky“ - Podepsaná cenová nabídka vyplněná v požadované struktuře - Technické vybavení uchazeče ve formě čestného prohlášení – viz vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení o technickém vybavení uchazeče“ - Personální obsazení –počet zaměstnanců kvalifikovaných k provádění poptávaných činností– viz vyplněný formulář „Čestné prohlášení o personálním obsazení uchazeče“ - Seznam tří největších referenčních staveb za poslední 3 roky s uvedením objednatele, kontaktu na objednatele, rozsahu prací a termínu realizace ve formě čestného prohlášení – viz vyplněný formulář „Přehled referenčních staveb uchazeče“ 
 
Nezbytnou podmínkou nabídky je potvrzení všech dokumentů oprávněným zástupcem společnosti (jméno, datum, podpis).  Oprávněným zástupcem je v případě fyzické osoby osoba, na kterou je ŽL vydán, u s.r.o. jednatel společnosti u a.s. statutární zástupce společnosti, nebo jimi pověřená osoba na základě plné moci. 
 
6) Způsob hodnocení 
 
Nabídky budou hodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií 
 
- cena - splatnost faktur – délka, minimálně však 30 dní od doručení objednateli - působnost uchazeče, pokrytí krajů - technické vybavení uchazeče - personální obsazení uchazeče - délka splatnosti faktur 

7) Platnost nabídky 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 90 kalendářních dní od uplynutí lhůty pro jejich podání.  
 
8) Lhůty a způsob podávání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s touto poptávkou končí dnem 31. 05. 2018. Nabídky předané později nebo zpracované v rozporu s tímto zadáním, budou ze soutěže vyřazeny. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od nabízejícího doplňující či upřesňující údaje a ověřit skutečnosti v nabídce uvedené. Nabídky zasílejte elektronicky na níže uvedenou kontaktní osobu s požadavkem na potvrzení o doručení zprávy. 
 
Informujte prosím kontaktní osobu výběrového řízení, zda budete nabídku zpracovávat.   

 

 

Simona Vorlová
specialista nákupu, ELTODO, a.s.
phone +420 606 729 217

phone +420 261 343 704
vorlovas@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

   

 


 
 

 Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 22.06.2018
Datum plnění 01.06.2018
Datum publikování 15.05.2018


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
vorlovas@eltodo.cz