EN CZ

POPTÁVKA “NA PROVOZOVATELE KANTÝNY” pro ELTODO, a.s.

 

Skupina ELTODO patří k nejvýznamnějším  českým  technologickým firmám. Byla založena v roce 1991 a postupně rozšiřovala portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi z oboru. V současné době je skupina ELTODO komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

ELTODO se zaměřuje jak na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, doprava a veřejné osvětlení, tak i na obory moderní, jako telekomunikace, řízení inteligentních budov či vlastního konceptu Smart city, které unikátním způsobem spojuje řešení ELTODO.

 

Vážení obchodní přátelé,

ELTODO, a.s., (dále  též jen „poptávající“, „zadavatel“ nebo „pronajímatel“) by Vás chtěl požádat o zaslání nabídky na provoz kantýny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dopise a jeho přílohách.

 

Předmět poptávky a podmínky nájmu

Cílem této poptávky je pronajmout komerční prostory a jejich vybavení pro zajištění provozu kantýny s občerstvením vlastním zaměstnancům a návštěvám budovy s možností využití volných kapacit pro prodej veřejnosti. Záměrem pronajímatele není nabízet závodní stravování, ale čerstvé potraviny, nápoje a zboží. Kantýna musí nabídnout prostor pro uspořádání schůzek a zároveň možnost odpočinku zaměstnanců obdobně jako v restauračním provozu.

Prostory se nachází ve vstupní hale budovy na adrese Novodvorská 1010/14, Praha 4 (budova A) a mají rozlohu 63,58 m2 (dále též jen „předmět nájmu“ nebo „pronajaté prostory“). Plánek a rozvržení pronajatých prostor je uveden v příloze č. 2. Pokud je v této poptávce uvedeno, že nájemce má stanoveny povinnosti k předmětu nájmu nebo k pronajatým prostorům, myslí se k předmětu nájmu (či k pronajatým prostorům) dle tohoto odstavce bez ohledu na způsob určení výše nájemného dle bodu 7 níže.

Pronajímatel umožní drobné stavební úpravy spojené s obnovou technologií  a zařízení (dále jen „zařízení“), které nebudou zásadně zasahovat do nosných konstrukcí stavby a nebude zásadně měněn způsob užívání pronajatých prostor. Samotné provedení stavebních úprav však vždy vyžaduje písemný souhlas pronajímatele. Prokázané finanční investice do zařízení, které budou pevně spojené s konstrukcí stavby, budou postupně odečítány z ceny nájmu po celou jeho dobu.

Ostatní vybavení, které není pevně spojené s konstrukcí (dále jen „vybavení“) zajistí nájemce na vlastní náklad, přičemž toto vybavení zůstává majetkem nájemce.

Nájemce si po dobu nájmu zajistí a uhradí drobné opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu, případně zařízení (ve smyslu vyhlášky č. 308/2015 Sb.)  a veškeré opravy a veškerou údržbu vlastního zařízení i vybavení. Nájemce si taktéž zajišťuje a hradí služby spojené s předepsaným servisem a revizemi na předmětu nájmu, zařízení i vybavení dle platných norem.

Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu k užívání (byť i na sebekratší dobu) jiné straně, dělení předmětu nájmu se nepřipouští.

Součástí předmětu nájmu jsou služby spojené s nájmem, kterými jsou odběr el. energie, tepla, teplé a studené vody, užívání výtahu, odvoz běžného odpadu, ostraha objektu a zajištění recepce v budově. Cena za tyto služby bude fakturována paušálem.

Nájemce si na své náklady zajistí úklid a běžnou údržbu pronajatých prostor, vybavení a zařízení.

Součástí předmětu nájmu může, nebo nemusí být nájem parkovacího místa určeného především pro zásobování prodejny a skladové prostory v podzemním podlaží budovy o rozloze 4 m2.

Nájemce bude povinen nabízet denně občerstvení v době minimálně 7.30 až 16.00 hodin.

Nájemce bude povinen přijímat stravovací kupóny vydané bonitními stravovacími společnostmi (stravenky).

Veřejnost bude mít volný přístup do předmětu nájmu jen ve výše uvedených otevíracích hodinách.

V budově zadavatele se nachází denně přibližně 500 pracovníků, dále pak objekt navštěvují pracovníci z dalších poboček zadavatele či pracovníci jiných společností.

Nájemce předloží pronajímateli při uzavření nájemní smlouvy pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát pojištění odpovědnosti za škody (a újmy) způsobené jeho činností třetím osobám v rozsahu min. 1.000.000 Kč. Nájemce bude povinen udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu uzavřené smlouvy.

Nájemce je povinen mít platné oprávnění k provozování předmětu nájmu k výše uvedenému účelu.

Nájemce je povinen akceptovat, že bude-li to pronajímatel vyžadovat, budou součástí případně uzavřené smlouvy i aktuálně platné VNP pronajímatele. VNP najdete v příloze č. 3.

Doba nájmu

Nájem bude uzavřen na dobu čtyř let s šestiměsíční výpovědní dobou.

Termín zahájení provozu

Neprodleně po uzavření smlouvy o nájmu prostor zahájí nájemce úpravy prostor tak, aby občerstvení mohlo být nabízeno nejdéle do 50 dnů od uzavření smlouvy.

Požadavek na členění nabídky

Úvodní část :       Kontaktní údaje uchazeče uvedené na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této poptávkové dokumentace.

Nabídková část :  Popis nabízených služeb a zboží včetně cen za uvedené zboží včetně DPH.

Vizualizace :        Obrazový materiál s vizuálním návrhem zařízení a vybavení prostor, dále vizuální materiál s 5 vzorky nabízeného zboží a služeb. Obrazový materiál nemusí být navržen přímo pro předmět nájmu. Cílem pronajímatele je získat informaci o budoucí podobě zařízení a vybavení pronajatých prostor, nabízeném zboží a službách.

Reference :           Popis uchazečem již poskytovaných restauračních či obdobných služeb uchazeče s uvedením provozovatele, doby provozu, místa provozovny a doprovodného obrazového materiálu provozovny.

Platnost nabídky:  Součástí nabídky uchazeče musí být prohlášení o platnosti nabídky v délce minimálně 90 kalendářních dní od jejího doručení budoucímu pronajímateli.

 

Hodnocení nabídek            

  • Zařízení a vybavení pronajatých prostor, celkový estetický dojem provozovny
  • Nabízené zboží a služby

Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel požaduje, aby vybraný uchazeč při zajišťování předmětu zakázky dodržoval předpisy pro veřejné stravování a jiné související platné právní předpisy. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat zejména Vyhlášku č. 137/2004  Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

Cena nájmu

Nájemné činní:

- 200 Kč za 1 m2 bez DPH měsíčně za pronajaté prostory kantýny určené k prodeji výrobků a služeb o rozloze celkem 21m2.

- 200 Kč za 1 m2 bez DPH měsíčně za pronajaté skladovací prostory o rozloze 4 m2, budou-li na žádost nájemce součástí nájmu

- 2.352 Kč bez DPH měsíčně za služby spojené s nájmem hrazené paušálem

- 300 Kč bez DPH měsíčně za jedno parkovací místo na parkovišti areálu Novodvorská s vjezdem z ulice Chýnovská, bude-li na žádost nájemce součástí nájmu.

Celkové měsíční nájemné včetně parkovacího místa a skladu činí 7.652 Kč bez DPH

Nájemce složí pronajímateli vratnou jistotu ve výši 25.000 Kč. Nájemce nemá právo na úroky z jistoty.

Ostatní informace            

Poptávající si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která bude po komplexní stránce nejlépe odpovídat jeho požadavkům.

Poptávající si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení bez vyhlášení výsledku, pokud žádná z předložených nabídek, případně následná jednání, nebudou naplňovat požadavky poptávajícího, přičemž nebude sdělovat důvody svého rozhodnutí.

Veškeré náklady vynaložené s vypracováním  nabídky a vynaložené s účastí ve výběrovém řízení jdou k tíži zpracovatele nabídky.

Poptávající si vyhrazuje právo požádat o doplňující informace v průběhu  této poptávky.

Poptávající si vyhrazuje právo změnit parametry poptávky.

Veškerá předaná dokumentace a veškeré informace, které budou předány ze strany ELTODO, a.s., jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle obecných platných právních předpisů.  

Harmonogram výběrového řízení:

Prohlídka nájemních prostor:         11.-12. 04. 2019 od 10hod. nebo po předchozí domluvě na níže uvedených kontaktech

Lhůta pro podání nabídek:             18. 04. 2019 do 10:00 hodin

 

Kontaktní osoby poptávajícího a způsob podání nabídky:

Nabídky lze podávat elektronicky nebo písemně na níže uvedených kontaktech paní Vorlové ve lhůtě pro podání nabídky.

Simona Vorlová
specialista nákupu, ELTODO, a.s.
phone +420 261 343 703 | +420 606 729 217
VorlovaS@eltodo.cz | www.eltodo.cz | Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

 

Přílohy:

  1. Krycí list nabídky
  2. Plánek a fotodokumentace prostor
  3. VNP


Sdílejte výběrové řízení
Zadavatel ELTODO, a.s.
Datum pro podání nabídek 18.04.2019
Datum plnění neurčito
Datum publikování 04.04.2019


Dokumenty

Máte zájem o bližší informace a zadávací dokumentaci ? Přihlašte se nebo se zaregistrujte jako dodavatel.

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
14200 Praha 4
Česká republika
vorlovas@eltodo.cz